Grapa Resort
+48 507 191 834
Grapa Resort

Regulamin

 1. Opłaty i należności za korzystanie z apartamentu wynikają z aktualnie obowiązującego cennika i ustalane są przed dokonaniem rezerwacji apartamentu.
 2. Przed przyjazdem do Obiektu należy dokonać rezerwacji apartamentu i terminu pobytu.
 3. Wstępnej rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
  • telefonicznie pod numerem:  507 191 834 lub 503 116 508
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: firekm@poczta.onet.pl
 4. W ciągu 2 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości rezerwowanego pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: 45 1020 2498 0000 8102 0393 0005. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
 5. Rezerwacja uznana będzie za dokonaną i skuteczną tylko w przypadku wpłaty zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w pkt 4. W przypadku braku wpłaty zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w pkt 4 wstępna rezerwacja, o której mowa w pkt 3 zostaje automatycznie anulowana.
 6. W przypadku rezygnacji przez Gościa z dokonanej rezerwacji wpłacony zadatek ulega przepadkowi.
 7. W dniu przyjazdu Gościa do Obiektu Gość zobowiązany jest do zapłaty pozostałej ceny za zarezerwowany pobyt.
 8. W przypadku rezygnacji przez Gościa z części zarezerwowanego pobytu, prowadzący Obiekt nie zwracają pozostałej części ceny.
 9. Do ceny za pobyt dodatkowo doliczana będzie opłata klimatyczna obowiązująca w mieście Białka Tatrzańska 2,50 zł/osoba za dzień, niewliczana do rachunku za pobyt.
 10. Osoba korzystająca z usług Obiektu zwana dalej „Gościem” zobowiązana jest do okazania pracownikowi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 11. Płatność za pobyt należy uregulować jednorazowo gotówką lub przelewm w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
 12. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 13. Doba hotelowa trwa od 16.00 w dniu wynajmu do 11.00 dnia następnego.
 14. Zameldowanie po 20:00 oraz wymeldowanie przed 7:00 powinno być wcześniej zgłoszone telefonicznie.
 15. Przekazanie apartamentu przez pracownika odbywa się o ustalonej wcześniej porze. Jeżeli Gość nie może dotrzeć na miejsce, powinien niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie.
 16. Podczas przekazywania kluczy Gość zapoznaje się ze stanem technicznym oraz ilościowym wyposażenia apartamentu.
 17. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym że apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym zastrzeżeń.
 18. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pod numerem 507 191 834 do 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Apartament uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 19. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 20. Koszt dorobienia klucza w przypadku jego utraty wynosi 150zł.
 21. Liczba osób przebywająca w apartamencie powinna odpowiadać liczbie osób zgłoszonych podczas rezerwacji.
 22. Gość apartamentu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 23. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w apartamencie bez zgody właściciela.
 24. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 25. W godzinach ciszy nocnej Goście i inne osoby korzystające z usług apartamentu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 26. Na terenie apartamentu, w tym - w pokojach, oraz na balkonie - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 27. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.
 29. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu apartament może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia, oraz opuszczenia terenu apartamentu.
 30. Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 31.  1Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenia.
 32. Na dzień przed wyjazdem prosimy o telefoniczne poinformowanie o planowanej godzinie wyjazdu.
 33. Zwierzęta przyjmowane są za dopłatą.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...